Boşanma Dilekçesi yazarken boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre boşanma sebeplerini, dayanak ve delilleri, varsa tedbir taleplerinizi belirtmelisiniz.

Boşanma dilekçesinde bulunması gereken diğer hususlar da Hukuk Muhakemesi Kanunu Madde 119’da ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Dava dilekçesinin içeriği

MADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik

olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu

süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Boşanma davası dilekçesi örneklerine bakarak kendi dilekçenizi hazırlayabilir veya bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Boşanma hukuku teknik bir konu olup, dava açılırken yapılacak usul hataları nedeniyle davanın kaybedilmesi veya hak kayıplarına uğrama durumu mümkündür. Bundan dolayı profesyonel yardım alınması gerekir.